Vägledning för grundskolan – Från att förebygga svårigheter till att göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd (2017)

Den utskriftsbara e-boken utgår från aktuella styrdokument samt andra skrifter från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen och forskning inom området.
Boken ger konkret vägledning om
  • hur vi kan skapa en tillgänglig och god lärmiljö för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom t.ex. ett salutogent synsätt – KASAM, att ta tillvara på sambandet mellan hälsa-lärande samt via ett gott samarbete med elever och vårdnadshavare
  • generella förmågor i kunskapskraven årskurs 3, 6 och 9 som kan få stor betydelse för elevers måluppfyllelse
  • en åtgärdsbank med ca 150 stödinsatser som kan användas vid planering av arbetsområden för att förebygga svårigheter och även som extra anpassningar
  • skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd förtydligas, mellan svårigheter och behov samt skillnaden mellan mål och åtgärder
  • utredning av elevs behov av särskilt stöd, åtgärdsprogram, uppföljning och utvärdering. Här berörs även åtgärdsprogram vid hög frånvaro och insatser för nyanlända.
  • rutiner och tillvägagångssätt som kan vara till hjälp i skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd
  • dokumentationens och juridikens roll till exempel allmänna handlingar, sekretess, överklagandeprocessen och om elever inte når kunskapskraven i årskurs 9
I e-boken finns finns också konkreta elevexempel samt olika användbara bilagor och blanketter för att underlätta ert arbete. Några exempel är ”Blankett för extra anpassningar” och ”Blankett för generella anpassningar på gruppnivå”. Här finns också konkreta stödtexter inskrivna inuti Skolverkets blanketter för utredning och åtgärdsprogram.
Materialet på 90 sidor säljs som PDF-fil. E-boken går att skriva ut.

"Vägledningshäftet är mycket strukturerat och matnyttigt. Något jag kommer att använda mig mycket av och återkomma till många gånger. Dagen har varit intressant och viktig."

Gunilla Windahl, specialpedagog, Bergfotens skola

Design by SQEEAK Consulting   V7.1.0